I. Lịch sử thành lập:

         –            Ngày thành lập: 1958 tiền thân là  Phòng Y vụ.

         –            Được đổi tên thành  Phòng Kế hoạch tổng hợp năm 1992

II. Lãnh đạo tiền nhiệm (tính từ năm 1966 đến nay)

1.Trưởng phòng

         –            BS. Lê Lân

         –            BS. Phạm Thị Kim Thu

         –            BS. Nguyễn Trọng Anh

         –            BS. Phạm Văn Thông

         –            BS. Phạm Ngọc Tạo

         –            ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

         –            PGS. TS.  Nguyễn Thanh Hà

         –            ThS. Lê Tùng Lam

2.Phó trưởng phòng

         –            BS. Nguyễn Thị Ba

         –            YS. Nguyễn Xuân Lục

         –            TS. Hoàng Công Thực

         –            ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

         –            TS. Nguyễn Thị Ngọc

         –            ThS. Lê Tùng Lam

         –            ThS. Thái Thị Phương Thảo

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại

     –    Trưởng phòng: ThS. Thái Thị Phương Thảo (Từ 3/2018 đến nay)

     –     Phó Trưởng phòng: ThS: Nguyễn Thị Hoa (Từ 3/2018 đến nay)

     –     Phó Trưởng phòng: BSCKI. Đào Văn Ninh (Từ 4/2020 đến nay)

         –  Tổng số cán bộ viên chức: 07 người; trong đó: 02 ThS, 01 chuyên viên, 01 điều dưỡng cao đẳng, 03 điều dưỡng trung học.

IV. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

         –            Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng;

         –            Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy chế bệnh viện;

         –            Cấp mới và đổi sổ y bạ cho cán bộ thuộc diện bệnh viện quản lý sức khỏe

         –            Tổ chức hội chẩn trong và ngoại viện.

         –            Tổ chức quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án

         –            Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán trong công tác thẩm định hồ sơ bệnh án và thanh quyết toán Bảo hiểm y tế.

         –            Giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của người bệnh và người nhà người bệnh.

         –            Tổ chức các tổ y tế đi phục vụ các kỳ đại hội Đảng, Quốc hội, các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách, các hội nghị, hội thảo quốc tế.

V. Thành tích đạt được

         –            Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm: 2013, 2015, 2016 và 2017.

         –            Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017.

VI. Định hướng phát triển:

Tiếp tục hoàn thiện đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng thống kê, quản lý bệnh viện. Tiến tới xây dựng bệnh án điện tử.

Leave a Comment