I.Lịch sử thành lập

           –            Ngày thành lập: 01/09/2014

  1. II.Cơ cấu tổ chức hiện tại

           –            Trưởng phòng: ThS.BS Nguyễn Hồng Hoa

Phụ trách phòng: từ 1/9/2014 đến 31/1/2015

Trưởng phòng: từ 1/2/2015 đến nay

           –            Phó trưởng phòng: ThS.BS Nguyễn Thị Thúy Vinh (từ 2016 đến nay).

           –            Tổng số cán bộ viên chức gồm: 05 người; trong đó 02 thạc sỹ, 01dược sỹ, 01 bác sỹ và 01 cử nhân điều dưỡng.

  1. III.Chức năng nhiệm vụ

           –          Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các Đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

           –          Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố y khoa bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

           –          Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

           –          Tiến hành khảo sát sự hài lòng của người bệnh và cán bộ nhân viên theo các biểu mẫu quy định của Bộ Y tế, phân tích các vấn đề liên quan hài lòng người bệnh và nhân viên y tế để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng;

           –          Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

           –          Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

           –          Đánh giá và công bố định kỳ kết quả thực hiện các mục tiêu và kết quả đầu ra cụ thể của từng Khoa, phòng.

  1. IV.Thành tích đạt được

Hàng năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

VI. Hướng phát triển

         –            Phối hợp với các khoa, phòng thực hiện tốt chính sách chất lượng của Bệnh viện, góp phần xây dựng Bệnh viện Hữu Nghị thành địa chỉ tin cậy của người bệnh;

         –            Đẩy mạnh các hoạt động cải tiến chất lượng nhằm nâng cao mức chất lượng Bệnh viện.

         –            Xây dựng và triển khai thành công các kế hoạch cải tiến chất lượng của từng khoa/phòng, góp phần cải tiến chất lượng bệnh viện.

         –            Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, giám sát và đưa ra các khuyến nghị về quản lý chất lượng nhằm góp phần nâng cao mức chất lượng Bệnh viện và đưa Bệnh viện Hữu Nghị đạt mức chuẩn chất lượng cao trong hệ thống các Bệnh viện.

Leave a Comment