Gồm 13 đồng chí:

1. Đ/c: Nguyễn Việt Phương                  – Chủ tịch                                                                 

2. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hằng                – Phó Chủ tịch

3. Đ/c: Vũ Ngọc Vương                          – Phó Chủ tịch

4. Đ/c: Nguyễn Văn Long                       – Ủy viên Ban Thường vụ

5. Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Thủy             – Ủy viên Ban Thường vụ

6. Đ/c: Trương Văn Lý                            – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đ/c: Lê Vân Anh                                 – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Đ/c: Võ Hồng Ngọc                            – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đ/c: Nguyễn Thị Kim Oanh                – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Đ/c: Trần Thị Liên Phương               – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Đ/c: Nguyễn Thị Phương Trang        – Ủy viên Ban Chấp hành

          12. Đ/c: Trần Thị Hương Thủy                 – Ủy viên Ban Chấp hành

        13. Đ/c: Nguyễn Thị Thúy Vinh              – Ủy viên Ban Chấp hành

Leave a Comment