Gồm 15 đồng chí:

1. Nguyễn Thanh Hà

         2. Nguyễn Thế Anh

3. Bùi Long

4. Trần Thị Hải Hà

5. Lê Tùng Lam

6. Nguyễn Thị Thanh Thủy

7. Nguyễn Thị Thanh Phượng

8. Nguyễn Việt Phương

9. Trần Đăng Khoa

10. Nguyễn Đặng Khiêm

11. Nguyễn Thị Thu Hằng

12. Vũ Hoài Nam

13. Trương Xuân Thành

14. Trần Thị Liên Phương

Leave a Comment