I. GIÁM ĐỐC

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hà

II. PHÓ GIÁM ĐỐC

1. TS.BS. Nguyễn Thế Anh

2. TS.BS. Bùi Long

III. GIÁM ĐỐC TIỀN NHIỆM

1. BS. Nguyễn Văn Thủ

2. BS. Nhữ Thế Bảo

3. BSCC. Bùi Đồng

4. BS. Phạm Thị Trường (Quyền giám đốc)

5. BSCC. Lê Văn Mỹ (Quyền giám đốc)

6. TS. Đặng Hồi Xuân

7. GS. VS. BSCC. Phạm Song

8. TS. BSCC. Nguyễn Xuân Lương

9. BSCC. Nguyễn Trọng Anh

10. GS. TS. BSCC. Lê Ngọc Trọng (Thứ trưởng kiêm nhiệm)

11. PGS. TS. BSCC. Lê Văn Thạch

12. BSCKII. Phạm Văn Vững (Phó Giám đốc phụ trách)

 IV. CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC TIỀN NHIỆM

1. GS. BSCC. Lê Văn Chánh

2. Ông Nguyễn Văn Nhung

3. Ông Nguyễn Đạt Phát

4. BS. Trịnh Kim Ảnh

5. BS. Trần Cửu Kiến

6. Ông Hoàng Bách

7. BS. Trần Trí

8. BS. Lê Khắc Thiền

9. Ông Lê Việt

10. BSCC. Lê Lân

11. Ông Phạm Quang Xuyền

12. Ông Dương Văn Thịnh

13. BSCC. Nguyễn Xuân Hướng

14. GS. TS. Nguyễn Mạnh Phan

15. KS. Lê Quang Ân

16. TS. BSCC. Ngô Xuân Sinh

17. PGS. TS. Nguyễn Thúy Vinh

18. TS.BSCC. Nguyễn Đạt Nguyên

19. KS. Phạm Đức Hiền

20. TS. Bùi Thị Thanh Hà

21. BSCK II. Phạm Văn Vững

22. ThS. Nghiêm Trần Dũng

23. BSCKII. Nguyễn Trường Sơn

Leave a Comment