Ngày 25/10/2022 Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII cho gần 400 đảng viên thuộc 40 chi bộ trong toàn đảng bộ

Tại hội nghị, các đảng viên được đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của các nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 15).Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Long – Phó bí thư đảng ủy – Trưởng ban tuyên giáo nhấn mạnh: Hội nghị lần này được tổ chức nhằm giúp đảng viên đảng bộ bệnh viện nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.   Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ cần vận dụng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động bảo đảm sát thực, phù hợp nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong khoa/ phòng mình để triển khai cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu của từng nghị quyết; bảo đảm phù hợp và có tính thực tiễn cao.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, các đoàn thể chính trị – xã hội và các đồng chí đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết đến từng chi bộ từng đảng viên; tăng cường đấu tranh chống các các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.

Leave a Comment