Phối hợp với các Khoa/Phòng liên quan tổ chức, quản lý các lớp đào tạo liên tục nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên  trong và ngoài bệnh viện; tham gia quản lý học viên, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên… đến học và thực tập tại Bệnh viện.