I. Lịch sử thành lập:

Tiền thân là Tổ Đông y: Thành lập vào tháng 6 năm 1963

Khoa Đông y (nay là khoa U học cổ truyền): Thành lập ngày 31 tháng 12 năm 1980

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Trưởng khoa:             

BS Nguyễn Liễn (1963 – 1980)   

BS Nguyễn Minh Hùng (1980 –  2002)     

BS Trịnh Thị Ca (Quyền Trưởng Khoa 2002 – 2003)    

TS Hoàng Văn Lý (Quyền Trưởng Khoa 2003 – 2004)  

2. Phó Trưởng khoa:

BS Trịnh Thị Ca (1980 – 2002)     

TS Hoàng Văn Lý (2003 – 2004)         

3. Điều dưỡng trưởng khoa:

Y tá Đoàn Thị Hiền (1980 – 1994)

ĐDTH. Cao Thiên Kim (1994 – 2011)

CNĐD. Nguyễn Thị Hồng (2011 – 2016)

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại

Trưởng khoa: TS.BS. Vũ Ngọc Vương (từ 8/2023 đến nay)  

Phó trưởng khoa:

Điều dưỡng trưởng khoa: ĐDCĐ. Cao Văn Long (từ 11/2021 đến nay)   

Tổng số cán bộ viên chức: 17 người; trong đó: 07 bác sỹ (01 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ, 02 Bác sĩ), 09 điều dưỡng (01 CNĐD, 08 điều dưỡng trung cấp) và 01 hộ lý.

Số giường nội trú: 38 giường

IV. Chức năng và nhiệm vụ:

Khám và điều trị bằng Y học cổ truyền và Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại cho các người bệnh nội trú và ngoại trú;

Khám và điều trị kết hợp Y học cổ truyền cho các người bệnh thuộc các khoa lâm sàng khác và các các phòng BVSKTW.

Là đầu mối trong việc thực hiện kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong toàn Bệnh viện.

Nghiên cứu, tổng kết đánh giá kết quả điều trị bằng các phương pháp YHCT.

Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng các kế hoạch về phát triển Y học cổ truyền trong phạm vi Bệnh viện.

V. Thành tích đạt được:

Huân chương Lao động Hạng Ba năm 1981.

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế năm: 2009, 2011, 2015, 2016 và 2018.

Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm: 2015, 2016, 2017 và 2018.

VI. Định hướng phát triển:

Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng công tác điều trị nội trú, phấn đấu nâng quy mô số giường thực kê của Khoa lên 60 giường;

Đẩy mạnh công tác khám và điều trị ngoại trú, tăng cường điều trị không dùng thuốc như: Điện châm, Thuỷ châm, Nhĩ châm, Mai hoa châm, Ôn châm, Ngâm thuốc, Cấy chỉ, v.v.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y học cổ truyền, đồng thời kết hợp với các khoa trong Bệnh viện và Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tham gia các đề tài Đông – Tây y kết hợp.

Xây dựng đơn vị điều trị trĩ bằng các phương pháp Y học cổ truyền;

Thành lập bộ phận thủy trị liệu bằng thuốc YHCT.

Leave a Comment