I. Lịch sử thành lập:

         –            Ngày thành lập: 1958 tiền thân là  Phòng Y vụ.

         –            Được đổi tên thành  Phòng Kế hoạch tổng hợp năm 1992

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Trưởng phòng:

–   BS. Lê Lân

– BS. Phạm Thị Kim Thu

– BS. Nguyễn Trọng Anh

– BS. Phạm Văn Thông

– BS. Phạm Ngọc Tạo

– ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

– PGS. TS.  Nguyễn Thanh Hà

– ThS. Lê Tùng Lam

2. Phó Trưởng phòng:

– BS. Nguyễn Thị Ba

– YS. Nguyễn Xuân Lục

– TS. Hoàng Công Thực

– ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

– TS. Nguyễn Thị Ngọc

– ThS. Lê Tùng Lam

– ThS. Thái Thị Phương Thảo

– ThS. Nguyễn Thị Hoa

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

     –    Trưởng phòng: ThS.BS. Thái Thị Phương Thảo (Từ 3/2018 đến nay)

     –     Phó Trưởng phòng: BSCKI. Đào Văn Ninh (Từ 4/2020 đến nay)

     –     Phó Trưởng phòng: ThS.BS. Lê Xuân Hà (từ 1/2022 đến nay)

     –  Tổng số cán bộ viên chức: : 09 người; trong đó: 01 ThS, 01 CKI, 01 chuyên viên, 03 cử nhân điều dưỡng, 01 điều dưỡng cao đẳng, 01 điều dưỡng trung học, 01 cử nhân sinh học.

IV. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

–  Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng;

– Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy chế bệnh viện;

–  Cấp mới và đổi sổ y bạ cho cán bộ thuộc diện bệnh viện quản lý sức khỏe

– Tổ chức hội chẩn trong và ngoại viện.

– Tổ chức quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án

–  Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán trong công tác thẩm định hồ sơ bệnh án và thanh quyết toán Bảo hiểm y tế.

– Giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của người bệnh và người nhà người bệnh.

– Tổ chức các tổ y tế đi phục vụ các kỳ đại hội Đảng, Quốc hội, các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách, các hội nghị, hội thảo quốc tế.

– Tổ chức và triển khai các đoàn khám sức khỏe.

V. Thành tích đạt được

– Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2019.

–  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm: 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019.

– Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016  2017, 2018, 2019.

VI. Định hướng phát triển:

Tiếp tục hoàn thiện đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng thống kê, quản lý bệnh viện. Tiến tới xây dựng bệnh án điện tử.

Leave a Comment