Chiều ngày 22.06.2022 Bệnh viện Hữu nghị tổ chức bảo vệ đề tài cấp cơ sở với nội dung: “Kết quả can thiệp đặt stent động mạch cảnh tại Bệnh viện Hữu Nghị” do TS Bùi Long làm chủ nhiệm đề tài thuyết trình :”

 Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ đề tài khoa:

 

Leave a Comment