Gồm 14 đồng chí:

1. Nguyễn Thanh Hà

            2. Nguyễn Thế Anh

3. Trần Thị Hải Hà

4. Nguyễn Việt Phương

5. Bùi Long

6. Nguyễn Thị Thanh Phượng

7. Lê Tùng Lam

8. Nguyễn Đặng Khiêm

9. Trần Đăng Khoa

10. Nguyễn Thị Thu Hằng

11. Nguyễn Thị Thanh Thủy

12. Trương Xuân Thành

13. Vũ Hoài Nam

14. Trần Thị Liên Phương

Leave a Comment