Danh sách thầy thuốc nhân dân

 

1. GS. BSCC. Lê Văn Chánh

2. BSCC. Bùi Đồng

3. GS. VS. BSCC. Phạm Song

4.GS.TS.BSCC. Hoàng Đức Kiệt

5. PGS. BSCC. Phạm Gia Cường

6. BSCC. Nguyễn Xuân Hướng

7. PGS. TS. Nguyễn Văn Bằng

8. PGS.TS.BSCC Lê Văn Thạch

Leave a Comment