Danh sách thầy thuốc ưu tú

1. PGS. TS. Vũ Đình Hải

2. TS. BSCC. Nguyễn Xuân Lương

3. BSCC.  Lê Văn Mỹ

4. TS. BSCC. Ngô Xuân Sinh

5. BSCC. Đỗ Chí Ngạc

6. PGS. DSCC. Phương Đình Thu

7. PGS. TS. DSCC. Nguyễn Trung Chính

8. BS. Lê Quế

9. BSCC. Nguyễn Văn Thọ

10. BSCC. Bùi Đình Phúc

11. BS. Hoàng Văn Phẩm

12. BS. Trần Thiện

13. BSCC. Nguyễn Trọng Anh

14. BS. Nguyễn Minh Hùng

15. BS. Phan Khánh Trường

16. BS. Bùi Huy Liệu

17. BS. Dương Thị Thục

18. BS. Nguyễn Hoàng Nguyên

19. TS. Hà Bá Miễn

20. TS. BSCC. Nguyễn Đạt Nguyên

21. PGS. TS. BSCC. Lê Văn Thạch

22. TS. Bùi Thị Thanh Hà

23. PGS. TS. Nguyễn Thúy Vinh

24. TS. Trương Thị Tuyết

25. TS. Phạm Thị Cứu

26. PGS. TS. BSCC. Trần Đình Toán

27. TS. Đặng Lịch

28. TS. Phạm Hồng Huệ

29. TS. Nguyễn Văn Doanh

30. PGS. TS. BSCC. Công Quyết Thắng

31. ThS. Đào Thị Hằng

32. BS. Hồ Ngọc Kê

33. BSCKII. Bùi Đức Thắng

34. ThS. Hồ Xuân An
35. TS. Nguyễn Thị Phương Ngọc
36. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà
37. BSCKII. Nguyễn Trường Sơn
38. TS. Nguyễn Thanh Vân
39. TS. Nguyễn Thế Trường

Leave a Comment