I. Lịch sử thành lập

Ngày thành lập: 01/12/2010 theo quyết định số: 248/QĐ-HN-TCCB ngày 25/11/2010

Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: ThS.KS. Trương Xuân Thành (từ 2012 đến nay)

          Phó Trưởng phòng: ThS.KS. Dương Văn Hiếu (từ 8/2023 đến nay)

Tổng số cán bộ viên chức: 08 người; trong đó 03 thạc sỹ, 02 kỹ sư CNTT, 02 cử nhân cao đẳng CNTT, 01 công nhân kỹ thuật.

II. Chức năng nhiệm vụ

Tư vấn, quản lý, xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các hoạt động của bệnh viện.

Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức vào các hoạt động của bệnh viện.

Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

III. Thành tích đạt được

Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2011.

Bằng khen Hội thao sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXIII – do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức năm 2009.

Năm 2009 đưa vào ứng dụng Hệ thống phần mềm truyền tải và lưu trữ hình ảnh PACS.

Là đơn vị đầu tiên trong ngành y tế ứng dụng bệnh viện không phim.

Đã triển khai tích hợp thành công các phần mềm ứng dụng trong bệnh viện thành một hệ thống phần mềm thống nhất (HIS, LIS và PACS, nhân sự).

IV. Hướng phát triển

Từng bước phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động của bệnh viện, hướng tới Bệnh viện Hữu Nghị với bệnh  án điện tử, không phim, không giấy.

Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu các dịch vụ mạng, cổng thông tin bệnh viện, quản trị WEBSITE, …

Biên chế của phòng dự kiến 10-15 người. Trong đó cán bộ viên, chức có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin chiếm 80% tổng số cán bộ viên chức của phòng.

Leave a Comment