I. Lịch sử thành lập

         –            Ngày thành lập: ngày 04 tháng 6 năm 2003 với tên gọi Phòng Chỉ đạo tuyến.

         –            Ngày 01 tháng 12 năm 2010 kiện toàn và đổi tên thành Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến.

         –            Tháng 7 năm 2012, nhận bàn giao công tác Nghiên cứu khoa học từ Phòng Kế hoạch tổng hợp

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1.Trưởng phòng

–         ThS. Phương Việt Trung (2003 – 2017).

2.Phó trưởng phòng

–         ThS. Trương Quang Việt (2009 – 2013).

–         ThS. Nguyễn Đức Chính (2015 – 2016).

III. Cơ cấu tổ chức

         –            Trưởng phòng: BS. Trịnh Tú Tâm (từ tháng 4/2020 đến nay).

         –            Phó Trưởng phòng: BS. Lê Xuân Hà (từ tháng 11/2021 đến nay).

         –            Tổng số cán bộ viên chức trong phòng: 03 người; trong đó: 01 cán bộ viên chức có trình độ thạc sỹ, 02 cán bộ viên chức có trình độ đại học.

IV. Chức năng nhiệm vụ

Phòng đảm nhiệm những nhiệm vụ trong 3 mảng công tác chính như sau:

Công tác Đào tạo:

Phối hợp với các Khoa/Phòng liên quan tổ chức, quản lý các lớp đào tạo liên tục nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên  trong và ngoài bệnh viện; tham gia quản lý học viên, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên… đến học và thực tập tại Bệnh viện.

Công tác Chỉ đạo tuyến

         –            Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và quản lý tập trung công tác chỉ đạo tuyến của Bệnh viện.

         –            Theo dõi, giám sát, kiểm tra đánh giá công tác chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho 29 Phòng khám quản lý sức khỏe của 29 Ban BVCSSKCB các tỉnh miền Bắc.

         –            Tổ chức các lớp tập huấn cho bác sĩ các Ban BV,CSSKCB tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc.

Công tác Nghiên cứu khoa học

         –            Đầu mối về quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện.

         –            Giúp việc Giám đốc trong Hội đồng khoa học – công nghệ của Bệnh viện.

         –            Tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học và nghiệm thu đề tài khoa học tại bệnh viện.

V. Thành tích đạt được

         –            Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2014, 2015 và 2017.

         –            Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2015.

         –            Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2017.

VI. Hướng phát triển

         –            Tiếp tục duy trì và tổ chức có hiệu quả các lớp đào tạo liên tục về chuyên môn và phương pháp nghiên cứu khoa học để phục vụ nhu cầu của các khoa, phòng đặc biệt là đối với các bác sĩ trẻ.

         –            Thúc đẩy, mở rộng chương trình hợp tác với các trường đào tạo y tế và các bệnh viện để phát triển đào tạo, thực hiện chuyển giao các kỹ thuật.

         –            Xây dựng quy trình, Quy chế liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học và trình Giám đốc Bệnh viện ban hành để phát triển công tác nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện.

         –            Tổ chức tốt các chương trình tập huấn chuyên môn hàng năm, hỗ trợ đào tạo cán bộ và chuyển giao kỹ thuật cho các Ban BVSK cán bộ các tỉnh phía Bắc.

       –            Phối hợp cùng với phòng Công nghệ thông tin xây dựng Đề án Hội chẩn từ xa để hỗ trợ công tác chẩn đoán, điều trị với các Ban BVSK và Bệnh viện các tỉnh.

Leave a Comment