I. Lịch sử thành lập

Ngày 28/3/1958 tên gọi Phòng Tài vụ – Hành chính

Năm 1966 tách thành 2 phòng và được gọi là Phòng Tài vụ

Tên gọi hiện nay: Phòng Tài chính Kế toán

II. Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. Trưởng phòng:

Ông Trần Lại (1968 – 1978)

Ông Nguyễn Hữu Hiểu (1982 – 1993)

Cử nhân Nguyễn Thị Kính (1993 – 2004)

Cử nhân Nguyễn Thị Song Nhị (2004 – 2017)

2. Phó trưởng Phòng:

Ông Trần Lại (1958 – 1968)

Ông Nguyễn Hữu Hiểu (1978 – 1982)

Bà Từ Thị Yến (1970 – 1976)

Cử nhân Nguyễn Thị Kính (1982 – 1993)

Cử nhân Nguyễn Thị Huy (1994 – 2005)

Cử nhân Nguyễn Thị Song Nhị (2003 – 2004)

ThS. Nguyễn Văn Long (7/2015 – 12/2017)   

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Long (từ 07/2018 đến nay)

         Phó Trưởng phòng: KTV. Phạm Thị Phương (từ 11/2023 đến nay)

Tổng số cán bộ viên chức: 27 người (26 biên chế và 01 hợp đồng); trong đó: 03  thạc sỹ kinh tế, 16 kế toán viên đại học, 04 kế toán cao đẳng và 03 kế toán trung cấp trình độ cao dẳng, 01 kế toán trung cấp.

IV. Chức năng nhiệm vụ

Phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính kế toán của Bệnh viện:

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác hàng năm của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng qui định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, tài sản, vật tư … theo đúng chế độ chính sách hiện hành chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Bệnh viện.

Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo quyết toán, kiểm kê tài sản.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

Tổng hợp, phân tích kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện.

V. Thành tích đạt được

Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm: 2008, 2014, 2017 và 2019

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2010 và 2015.

VI. Hướng phát triển

Hoàn thành tốt nhiệm vụ về hoạt động tài chính kế toán trong Bệnh viện.

Đào tạo 02 thạc sỹ kinh tế.

Leave a Comment