I. Lịch sử thành lập

Ngày thành lập: 28/3/1958

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1.Trưởng phòng:   

– Ông Nguyễn Thành Thực

– Ông Dương Văn Thịnh

– BSCC.TTND. Nguyễn Xuân Hướng (1981 – 1992)

   – CN. Hà Văn Ký (1992 – 2008)

   – ThS.DS. Đào Thị Hằng (4/2008 – 11/2017)

2.Phó trưởng phòng:

   – Bà Phùng Thị Kim Sang (1981 – 1985)

   – BS.TTUT. Nguyễn Trọng Anh (1982 – 1987)

   – CN. Hà Văn Ký (1987 – 1992)

   – ThS.TTUT. Đào Thị Hằng (5/2007 – 3/2008)

   – ThS. Nguyễn Ngọc Thắng (5/2009 – 6/2015)

II. Cơ cấu tổ chức hiện tại:

   – Trưởng phòng: BSCKII. Lê Tùng Lam (từ 12/2017 đến nay)

   – Tổng số cán bộ viên chức: 08 người; trong đó: 01 BSCKII, 01 TS.BS, 02 Cử nhân Luật, 01 Cử nhân Công nghệ thông tin, 01 Cử nhân Kinh tế, 01 Cử nhân Quản trị nhân lực và 01 cán sự.

III. Chức năng nhiệm vụ:

   – Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp, đào tạo, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện, điều phối nhân lực kịp thời cho nhu cầu sử dụng của các khoa phòng.

   – Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng cao, giỏi chuyên môn, chuẩn y đức để sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện.

   – Tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ lý làm thống kê báo cáo theo quy định.

   – Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan tạo môi trường làm việc trong sạch, đoàn kết.

   – Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi cán bộ nhân viên và người bệnh trong Bệnh viện.

   – Đầu mối tổ chức các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và công tác thi đua, khen thưởng.

   – Thực hiện nhiệm vụ Thanh tra Thủ trưởng;

IV. Thành tích đã đạt được:

– Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018.

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.

– Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm 2014, 2015, 2016 và 2017.

– Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 và 2018.

V. Hướng phát triển trong thời gian tới:

   – Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy và Ban giám đốc và các nhiệm vụ được giao, bảo đảm nhân lực có trình độ phù hợp và thực hiện tốt mọi chế độ chính sách cho người lao động.

   – Tiến tới chuẩn hóa và quy trình hóa tất cả các thủ tục, thể thức trong công tác tổ chức cán bộ, công khai để toàn thể CBVC Bệnh viện biết để thực hiện và giám sát quá trình thực hiện.

Leave a Comment