Phòng Công nghệ thông tin

I. Lịch sử thành lập Ngày thành lập: 01/12/2010 theo quyết định số: 248/QĐ-HN-TCCB ngày 25/11/2010 Cơ cấu tổ chức Trưởng phòng: ThS.KS. Trương Xuân Thành (từ 2012 đến nay)           Phó Trưởng phòng: ThS.KS. Dương Văn Hiếu (từ 8/2023 đến nay) Tổng số cán bộ viên chức: 08 người; trong đó 03 thạc sỹ, 02…

Đọc tiếp