Ngày 14.04.2021, Đảng bộ Bệnh viện Hữu Nghị đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn lần quốc thứ XIII của Đảng cho trên 300 đảng viên.

(Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bộ BV Hữu Nghị )

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Long, Báo cáo viên thành phố Hà nội -Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy BV quán triệt về một số điểm chính trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 cụ thể như : Kết quả thực hiện nghị quyết 12; 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội, tầm nhìn và định hướng phát triển  ...

(Đ/C  Bùi Long, Báo cáo viên thành phố Hà nội –Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy BV đã quán triệt về  một số điểm chính trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13)

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) quán triệt và truyền đạt nội dung các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021 – 2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025). Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới.

(Đ/c  Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) quán triệt và truyền đạt nội dung các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sau Hội nghị các đ/c đảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết trong công việc cụ thể hàng ngày của mình, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BV đã đề ra trong nhiệm kỳ này.

 

 

Leave a Comment