Danh sách chi tiết Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật thiết bị phần cứng và phần mềm
Yêu cầu kỹ thuật máy chủ (Server)
Yêu cầu kỹ thuật HSM
Yêu cầu kỹ thuật hệ thống lưu trữ (SAN)

Leave a Comment